Next Practice kombinerer en tidlig indsats med et helhedsorienteret fokus, og er derfor samlet set en ny måde at tænke integration i Danmark på. Resultatet er en mere effektiv integrationsmetode, som gør det nemmere for flygtninge at finde fodfæste på det danske arbejdsmarked. Den skræddersyede indsats tilpasses behovene i den enkelte kommune, som spares for unødvendig administration.

 

Konkret indeholder indsatsen følgende trin:

  1. Deltagelse i Trampolinhusets aktiviteter

  2. Afklaring af kompetencer og jobforventninger

  3. Match mellem deltager og en lokal virksomhed

  4. Opkvalificering og rådgivning for virksomheden

 

1. Deltagelse i Trampolinhusets aktiviteter

Trampolinhuset tilbyder flygtninge en helhedsindsats, som styrker vedkommende både som medarbejder og som medborger. Det gør det ikke kun nemmere for den enkelte at træde ind på det danske arbejdsmarked, men også at falde til socialt på arbejdspladsen og i samfundet generelt. Vores metode bygger på: virksomhedslignende praktik, demokratisk dannelse, juridisk rådgivning og socialisering.

 

Virksomhedslignende praktik

Undervisning i dansk sprog og kultur kombineret med teamarbejde som kok, frisør, tolk, rengøringspersonel og lignende. Vi samarbejder med virksomheder inden for de pågældende brancher, som stiller deres viden og kompetencer til rådighed for aktiviteterne i huset. Deltagerne tilbydes også mentorer fra relevante faglige organisationer, der kan lette deres vej ind på det danske arbejdsmarked. Vi samarbejder eksempelvis med DJØF og FIU om sådanne mentornetværk.

 

 

"Samtalerne mellem mentor og mentee afklarer og afmystificerer hurtigere og meget mere konkret de spørgsmål, mentee er optaget af. Det virker mere troværdigt, når det er en erfaren, der selv har stået i situationen, der fortæller om sine oplevelser. Der gør forståelsesafstanden meget mindre."

Else Iversen, Chefkonsulent for DJØFs Netværk og Arrangementer, DJØF

 

Demokratisk dannelse

For mange flygtninge er Trampolinhuset deres første mulighed for praktisk erfaring med demokratiske fællesskaber og processer. Derfor har vi særlige aktiviteter målrettet demokratisk dannelse, fx workshops, hvor det danske samfund diskuteres og sammenlignes med deltagernes hjemlande, og ikke mindst et ugentligt husmøde. Her mødes hele huset og diskuterer alt fra de ansattes arbejde og husets økonomi, over oplevelser i asylcentre og lokalsamfund til organisering af undervisningen i huset.

De ofte blodige konflikter, som folk er flygtet fra, finder også vej til Trampolinhuset. Husmødet danner rammer for, at disse konflikter håndteres i overensstemmelse med husets demokratiske spilleregler. Det er en praktisk øvelse i at respektere hinandens synspunkter og trives i uenighed. Vi kalder det ’learning democracy by doing democracy’.

 

Juridisk rådgivning og systemforståelse

Tager udgangspunkt i de spørgsmål, som husets brugere har i forhold til rettigheder, pligter og muligheder i integrationsprocessen. Rådgivningen baserer sig på vores generelle helhedsorienterede metodiske grundlag, som omfatter juridiske, sociale og helbredsmæssige emner, mens systemforståelse har til formål at øge indsigten i dansk forvaltningskultur, demokratiets processer og den offentlige debat. Målsætningen er dobbelt: Dels at sikre at hver asylansøger oplever at få fair behandling af deres asylsag, dels at skabe den fornødne tillid der gør det muligt at arbejde målrettet med demokratisk dannelse, socialt netværk, kompetenceudvikling og en beskæftigelsesmæssig indsats.

 

Socialisering

Integration handler ikke kun om sprog og beskæftigelse, men også om socialt samvær, tillidsfulde relationer til andre mennesker og mental og fysisk velvære. Det handler om at have et formål og føle, at man hører til. Takket være 180 frivillige hvert år tilbyder vi derfor hver uge motion, musikundervisning, havearbejde, lægerådgivning, akupunktur, fællesspisning, fredagscafé, mm. Det er de aktiviteter, der gør Trampolinhuset til en stabiliserende faktor i flygtninges ellers usikre tilværelse. Mange flygtninge kalder huset for deres første hjem i Danmark og dets fællesskab for deres familie.

 

2. Afklaring af kompetencer og jobforventninger

Trampolinhusets Jobkoordinator Simon Christensen udarbejder sammen med hver enkelt medborger en plan for vedkommendes kompetenceudvikling. Planen er, ligesom Trampolinhusets generelle metode, helhedsorienteret idet den tager udgangspunkt i den enkeltes faglige kompetencer såvel som psykosociale situation. Udviklingsplanen tager højde for alt fra kørekort og uddannelsespapirer fra hjemlandet til udokumenteret erhvervserfaring og interesser og ønsker for fremtiden.

I forbindelse med kompetanceafklaring er der fokus på mest mulig borgerinddragelse og her gør vi brug af tidligere udviklede progressionsværktøjer fra konsulentvirksomheden LG Insight, som tilpasses Next Practice-forløbet og de tilknyttede borgere. Progressionsværktøjerne bruges som dialogværktøj og som evalueringsværktøj, der kan forbedre kvalitet og effekt af Next Practice-forløbet og de anvendte metoder. På baggrund af progressionsværktøjerne afklarer Jobkoordinator og borger løbende borgerens støttebehov og læringsmål i forhold til progression mod selvstændig beskæftigelse som beskrevet i figur 1 herunder:

NP trappe.png

Udviklingsplanen følger 4 principper:

  • hele processen skal være transparent

  • medborgeren er selv med til at vurdere sine støtte- og læringsbehov

  • planen skal være realistisk

  • planen skal sikre progression

 

Udover de regelmæssige status- og udviklingssamtaler med Trampolinhusets Jobkoordinator indeholder forløbet også regelmæssige faglige workshops (se figur 2 herunder).

Next Practice-forløb.png

 

3. Match mellem medborger og lokal virksomhed

På baggrund af afklaringerne matcher vi deltagerne med jobs og praktikpladser i erhvervslivet.

Hvor mange timer medborgeren skal være på virksomheden, og hvad arbejdet skal handle om afhænger af vedkommendes individuelle behov. For at sikre, at forløbet opleves som en succes af alle parter, er vi igennem hele forløbet i tæt kontakt med både arbejdsgiver, medarbejder og sagsbehandler. Overgangen fra praktik i Trampolinhuset til job eller praktik i virksomheden vil blive nemmere af, at virksomheden bidrager til at opkvalificere det faglige indhold i praktikkerne i Trampolinhuset.

 

4. Opkvalificering og rådgivning for virksomheden

Som en del af projektet etablerer vi et netværk af deltagende virksomheder med henblik på erfaringsopsamling og -udveksling for såvel arbejdsgivere og kollegaer til den nye medborger. Formålet med netværket er at forbedre og udbrede indsatsen.

 

Kontakt

For yderligere info, kontakt Trampolinhusets Jobkoordinator Simon Christensen på simonchristensen@trampolinehouse.dk eller 51 20 54 08


Next Practice er et metodeudviklingsprojekt som løber over en 3-årig periode og er finansieret af TrygFonden og Tuborgfondet med henblik på at sikre flygtninges varige tilknytning til det danske arbejdsmarked. Projektet følges og evalueres af LG Insight, som er en af Danmarks førende konsulentvirksomheder på beskæftigelses- og integrationsområdet. Det vil derfor ikke være forbundet med udgifter for en kommune eller virksomhed at deltage i pilotforløbet.